Kynologisch gedragstherapeut

Algemene voorwaarden 

Van Dog Mind gevestigd te Harderwijk en aldaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80662951

ARTIKEL 1: DEFINITIES
1.1 Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW, waarbij de gedragstherapeut met de cliënt afspreekt een gedragstherapeutische behandeling of een privéles in te stellen voor de hond(en) van die cliënt.
1.2 Gedragstherapeutische behandeling: het opmaken van een anamnese, het stellen van een diagnose, het vaststellen van een therapie en het zo breed mogelijk begeleiden, adviseren en instrueren van de cliënt met betrekking tot de uit te voeren therapie. Hiermee wordt ook bedoeld een advies ter voorkoming van gedragsproblemen of een algemeen (telefonisch) advies over het gedrag van de huisdier(en) van de cliënt.
1.3 Gedragstherapeut/instructeur: Dog Mind gevestigd te Harderwijk.
1.4 Cliënt: de eigenaar van het dier, die de gedragstherapeut/instructeur inschakelt en opdracht geeft voor de gedragstherapeutische behandeling van het gedrag van zijn dier en/of een privéles afneemt.
1.5 Contractperiode: de overeengekomen duur van de opdracht in de vorm van één of meer vervolgafspraken met een van tevoren afgesproken tijdsduur.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN EN DE TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, die de cliënt heeft gegeven en die de gedragstherapeut/instructeur heeft aanvaard conform artikel 1.1. 
2.2 Een overeenkomst van opdracht komt tot stand doordat partijen mondeling of schriftelijk een afspraak maken tot het vaststellen van een eerste diagnose, van (een serie van) vervolgafspraken ter begeleiding van cliënt in het uitvoeren van de therapie en het aangaan van privéles.
2.3 Opname in het agenderingssysteem van de gedragstherapeut geldt bij een mondelinge afspraak als het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst.

ARTIKEL 3: UITVOERING VAN DE OPDRACHT
3.1 De gedragstherapeut/instructeur staat in voor het onderhouden van zijn capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.
3.2 De cliënt dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, de aanwijzingen van de gedragstherapeut/instructeur op te volgen.
3.3 De cliënt dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, tijdens de gedragstherapeutische behandeling en/of privéles gebruik te maken van de door de gedragstherapeut/instructeur voorgestelde hulpmiddelen en adviezen in verband met de veiligheid van de cliënt, gedragstherapeut/instructeur en omgeving.
3.4 De cliënt dient voorafgaand aan de gedragstherapeutische behandeling de gedragstherapeut/instructeur te informeren indien sprake is van (een vermoeden van) van een (besmettelijke) ziekte van het dier of als het dier recent in contact is geweest met een ander ziek dier. In verband met het voorkomen van verspreiding van een besmettelijke ziekte, geldt deze informatieplicht met name als de therapeut/instructeur tijdens de gedragstherapeutische behandeling in aanraking komt met de huisdier(en) van de cliënt. De gedragstherapeut/instructeur beoordeelt of de behandeling op dat moment kan doorgaan. 

ARTIKEL 4: VERLENGING EN BEËINDIGING
4.1 Verlenging van de contractperiode is mogelijk door het maken van een vervolgafspraak door beide partijen conform artikel 2.
4.2 De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode zonder dat opzegging door één van de partijen is vereist.
4.3 Na overeenstemming van partijen is tussentijdse beëindiging mogelijk.
4.4 Partijen kunnen in ieder geval de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaven van redenen beëindigen indien;
4.4.1 De wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
4.4.2 De wederpartij (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;
4.4.3 De wederpartij bij kracht van gewezen vonnis wordt veroordeeld tot een (al dan niet voorwaardelijke) vrijheidsstraf, wegens een strafbaar feit;
4.4.4 De wederpartij handelt in strijd met het recht.

ARTIKEL 5: VERGOEDINGEN
5.1 In de overeenkomst stellen de gedragstherapeut/instructeur en de cliënt de vergoeding vast voor de overeengekomen gedragstherapeutische behandeling en/of privéles. Het tot stand komen van de overeenkomst leidt altijd tot de verplichting van betaling. 
5.2 In de overeenkomst stellen de gedragstherapeut/instructeur en de cliënt vast op welke wijze en binnen welke termijn de vergoeding voor de behandeling dient te worden voldaan. 
5.3 Het in termijnen betalen van de vergoeding voor de gedragstherapeutische behandeling en of privéles is alleen mogelijk na schriftelijke goedkeuring door de gedragstherapeut/instructeur.
5.4 Annulering door cliënt van gemaakte afspraken zal door de gedragstherapeut/instructeur aanvaard worden.
5.5 Indien de cliënt een gemaakte afspraak eenzijdig opzegt, blijft de betalingsverplichting tot stand.
5.6 Indien de afspraak binnen zeven dagen voor aanvang van de afspraak wordt geannuleerd, brengt de gedragstherapeut 50% van de vergoeding voor de betrokken afspraak in rekening. 
5.7 Indien de cliënt de gemaakte afspraak annuleert in verband met ziekte of overlijden van het dier of andere zaken van overmacht, worden eventueel vooruitbetaalde kosten onder inhouding van 10% administratie- en organisatiekosten gerestitueerd.
5.8 Indien de gedragstherapeut door overmacht of omstandigheden wordt gedwongen een afspraak te annuleren, probeert de gedragstherapeut/instructeur de cliënt daarvan tijdig telefonisch op de hoogte te brengen. Indien de cliënt dit bericht van annulering onverhoopt niet tijd ontvangt, kan hij geen rechten ontlenen aan het niet ontvangen van het bericht van annulering. 

ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID
6.1 De gedragstherapeut/instructeur zal in alle redelijkheid zijn uiterste best doen om het gewenste resultaat van de behandeling te bereiken. De gedragstherapeut/instructeur kan een inschatting/prognose geven over de mogelijkheid tot verandering van gedrag van het dier. Een garantie op de uitkomst van de behandeling kan echter niet gegeven worden. De gedragstherapeut/instructeur kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor het uitblijven van het gewenste resultaat. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.
6.2 De gedragstherapeut/instructeur is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, die het dier mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de gedragstherapeutische behandeling.
6.3 De gedragstherapeutische behandeling gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid van de cliënt. De cliënt blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van zijn/haar dier(en).
6.4 Cliënten worden geacht een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) afgesloten te hebben, die ook voor zijn/haar dier geldig is.

ARTIKEL 7: GEHEIMHOUDING
7.1 De gedragstherapeut/instructeur beschouwt alle aan hem verstrekte informatie als vertrouwelijk voor zover dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
7.2 De gedragstherapeut/instructeur gebruikt eventueel gemaakt video- of fotomateriaal alleen met schriftelijke toestemming van de cliënt voor andere doeleinden dan de gedragstherapeutische behandeling.

ARTIKEL 8: INTELLECTUELE EIGENDOM EN COPYRIGHT
8.1 De gedragstherapeut/instructeur behoudt zich alle intellectuele- en industriële eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de opdracht inzake methoden, therapie en hulpmiddelen in de meest brede zin zijn ontwikkeld.
8.2 Alle door de gedragstherapeut/instructeur verstrekte rapporten, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake de gedragstherapeutische behandeling en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gedragstherapeut worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.
 
ARTIKEL 9: KLACHTENREGELING
9.1 Indien de cliënt niet tevreden is over de gedragstherapeut/instructeur of de gedragstherapeutische behandeling, dan kan de cliënt een klacht indienen bij de gedragstherapeut/instructeur. De gedragstherapeut/instructeur zal samen met de cliënt proberen het probleem op te lossen.
9.2 Partijen komen ten aanzien van alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden, overeen dat deze geschillen in eerste instantie worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank, waaronder de gedragstherapeut/instructeur ressorteert. Op de overeenkomst tot opdracht is het Nederlands recht van toepassing. 

ARTIKEL 10: SLOTBEPALINGEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN
10.1 Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die de gedragstherapeut/instructeur dient te maken tot behoud van zijn rechten met betrekking tot invordering van door cliënt verschuldigde bedragen komen ten laste van de cliënt.
10.2 Voor het overige, niet bepaalde, beslist de gedragstherapeut/instructeur. Deze beslissingen zijn bindend.